Temperaturmätning på behovet av IT-kompetens – dags att mejsla fram åtgärder

Behov av ett stort antal programmerare, IT-arkitekter och projektledare, med kvalificerade kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter som ”raketer”. Så ser en ögonblicksbild ut när 200 IT-bolag och andra digitala tjänsteföretag svarat på vår enkät om behovet av olika IT-kompetenser. Skillnaderna mellan regioner är små. Nu börjar jobbet med att granska behovet närmare och mejsla fram förslag på åtgärder, som under hösten presenteras i en ny rapport.

I maj månad skickades en bred enkät ut till drygt 400 bolag verksamma inom både IT- och telekomsektorn och andra verksamheter med stort inslag av digital utveckling. 202 svarade, och en sammanställning i diagramform går att hitta här. Enkäten hade föregåtts av en grundlig genomgång i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd och i andra bransch- och regionala fora av de många olika kompetenser som finns inom IT- och telekomområdet.

En bild som ger en god sammanfattning är den nedanstående, som både visar ungefär hur många i genomsnitt per svarande bolag som har en viss sorts kompetens (staplarnas längd), och hur behovet ser ut av kompetensen i fråga (staplarnas färgskala). Som framgår efterfrågas i absoluta tal mest folk med kompetens inom programmering, systemarkitektur och projektledning/coachning. Om man ser till andelen av staplarna som är (mörk-)gröna sticker dock kvalificerad dataanalys, IT-/informationssäkerhet och digitalt ledarskap ut.

I diagramredovisningen framgår också vilka tekniska och affärsmässiga drivkrafter (IT-säkerhet, kundkrav på användargränssnitt m.m.) som är viktigast för kompetensbehovet samt vilka krav på utbildning, erfarenhet och sociala/personliga kompetenser som respondenterna har på de olika rollerna. Eftersom respondenterna också angav vilka regioner de hade anställda inom så redovisas skillnader mellan de större regioner där ett brett svarsunderlag finns – de regionala skillnaderna är dock små.

Med enkätunderlaget som grund ska nu dels noggrannare beräkningar göras av hur många personer med viss kompetens som efterfrågas, med tillhörande utbildningskrav, dels tas fram förslag på policyåtgärder för att klara behoven av kompetens. Arbetet, som mynnar ut i en rapport senare under hösten, kommer ske inom ramen för IT-kompetensrådet. Bolag som vill vara med och ge sin bild och påverka är välkomna att gå med i IT&Telekomföretagen.