Under mina snart sex månader på IT&Telekomföretagen har jag kommit mer och mer till insikt om att välfärdsteknologi är ett område som många talar om i Sverige – men där få agerar. Skälen till det kan vara många.

Exempelvis:

  • att vård- och omsorgssektorn inte är mogen för att implementera tekniska lösningar för att de inte är beredda att helt eller delvis förändra befintliga arbetsprocesser i den utsträckning som krävs. Kanske beroende på att det faktiskt är som Lasse Åberg uttrycker det: vi är inte teknikfientliga, bara teknikavvaktande. Vi är intresserade, vi ser möjligheter, men vi låter helst andra prova först.
  • vanan vid att driva kortsiktiga projekt. Projekt som dessutom gärna ska finansieras av Vinnova, EU eller andra organisationer, och där vi som projektägare inte behöver ta den fulla ekonomiska risken. Och där steget att ta det avslutade projektet vidare fullt ut och involvera en hel verksamhet med utgångspunkt i det vi lärt oss är för stort. Enklare att avvakta och vänta.
  • att de tekniska lösningarna sällan bygger på standards som kan utgör plattformar att arbeta holistiskt, långsikt och kostnadseffektivt utifrån. Köparen blir istället leverantörsberoende och upplever en inlåsningseffekt när de inte enkelt kan knyta samman och kombinera de lösningar de önskar.
  • att myndighets-Sverige ser olika, eller inga, möjligheter inom området välfärdsteknologi. Regeringen ger å ena sidan uttryck för att vilja driva på digitaliseringen av Sverige, via medieutspel och åtgärder som Digitalt Först. Å andra sidan får departementen vart och ett för sig efter egen förmåga driva digitaliseringsfrågan i sitt eget stuprör, utan övergripande styrning och sammanhållning från en utpekad ansvarig och sammanhållande minister.

Frågan som kvarstår är hur länge till vi kan låta välfärdsteknologi och digitalisering vara en solitär oprioriterad fråga från våra styrandes sida? Att regeringen i Digitalt Först samarbetar med exempelvis SKL för att hitta vägar att digitalisera den offentliga sektorn är ett steg på vägen, men ändå bara ett steg. Vi fortsätter hävda att det som verkligen skulle göra skillnad vore att etablera ett Välfärdsteknologiforum, enligt den framgångsrika modellen Näringsdepartementets Bredbandsforum, som på nationell nivå ansvarar för frågor kring e-hälsa och välfärdsteknologi.  Bara genom övergripande styrning och samverkan med alla involverade aktörer, vilket inte minst inbegriper de företag som utvecklar välfärdsteknologin, kommer vi på riktigt kunna gå från ord till handling.

Det är hög tid att sluta avvakta och vänta, om vi ska kunna försvara vår ställning som en av de främsta inom det digitala området och – allra viktigast – säkra vår egen framtida välfärd.

Vill du följa vårt arbete eller engagera dig i dessa frågor kan du göra det i:

Arena Välfärdsteknologi : Arena Välfärdsteknologi är ett forum för utbyte mellan beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg, och representanter för några av våra medlemsföretag. Under 2016 kommer arbetet i arenan att koncentreras kring seminariesammankomster för inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå, detta genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och kommer omfatta såväl kunskapsöverföring, inspiration som praktiskt arbete för deltagarna. 

Rådet för välfärdsteknologi : Rådet riktar sig enbart till representanter för våra medlemsföretag och kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi och främst erbjuda deltagarna erfarenhets- och kunskapsutbyte och möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt. Rådet bjuder in intresserade till ett första uppstartsmöte den 8 mars.