Är snigeln snabbare?

· ·
Av Mikael von Otter, 11 Dec 2014

År 2006 presenterades för första gången en nationell IT-strategi för vård och omsorg. År 2009 kan man läsa i uppföljningen att ”Tiden är mogen att gå från ord till handling och omsätta IT-strategins vision till verklighet. De nationella IT-lösningar som vi förberett under många år är nu färdigutvecklade, upphandlande och håller på att rullas ut på bred front. Vi … går in i nästa fas där verksamhetsutveckling står i fokus.”

Året därpå får vi nationell e-hälsa, som nu är den uppdaterade strategin, som får ett ändrat fokus: ”För att understryka vikten av att IT nu är en naturlig del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling, sätter vi nu ökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen.”

Så 2010, efter fyra år, så skall vi börja fundera på verksamhet, användning och nytta, om jag spetsar till det. Men det må vara så, vård och omsorg är en komplex verksamhet med mycket information, viktiga integritets- och kvalitetsfrågor, och många inblandade parter.

Den 27 november 2014 ägde ”IT i vården-dagen” rum. Där möter vi Torsten Håkansta, Gd på eHälsomyndigheten (som ärvt verksamheten från Apotekens Service AB) och Sören Olofsson, utredare i eHälsokommittén. De berättar vad deras verksamheter nu sysslar med.

Torsten Håkansta berättar att myndigheten sysslar med tre saker: driver systemen som de ärvt, utreder ”de organisatoriska förutsättningarna för … hur en funktion ska kunna inrättas inom myndigheten som har till uppgift att samordna regeringens satsningar på e-hälsa” (alltså inte att faktiskt inrätta detta, utan kolla om det låter sig göras, inom ramen för befintlig budgetram dessutom), samt väntar på att Sören Olofssons eHälsokommitté skall bli klar i mars 2015, och att deras förslag blir lagstiftade (det kan ju ta tid!). Man väntar även på att förslag från i våras från en annan utredning skall komma till riksdagen för beslut.

Den Olofssonska eHälsokommittén då, den som ”ska skapa förutsättningar för en bättre, säkrare och effektivare informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten”? Nio år efter den första nationella IT-strategin för vård, kunde kanske någon ha funderat på detta litet tidigare? Man ska också ”analysera ändamålsenlighet och förtydliga ansvarsfördelning avseende IT-stöd i vård, omsorg och socialtjänst”. Under tiden står eHälsomyndigheten i vänteläge.

Jag frågar mig: är det rimligt att vi nio år efter den första strategiutgåvan inte kommit längre? Och var behandlas frågor rörande IT i omsorg – ytterligare ett antal år att vänta, medan Danmark och Norge hårdsatsar? Är vi en ledande IT-nation, bäst i världen på att tillvarata ITs möjligheter? Socialdepartementet, vakna!!