axel_seminariet-420x327

Den moderne Axel Oxenstierna bör vara en antites till den historiske

· · · ·
Av Niklas Fyhr, 04 Jul 2014

Under min sista dag på årets Almedalsvecka deltog jag vid ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Governo med rubriken ”Axel Oxenstierna 2.0 – kvalitet i välfärden genom digital samverkan”. Rubriken till detta inlägg är taget från Dan Eliassons, Försäkringskassans generaldirektör, slutord på det seminariet där han menade att en modern statsförvaltning bör fungera som möjliggörare istället för att styra kraftfullt.

När jag diskuterat samverkan med våra medlemsföretag är man i grunden positiv till att det offentliga samverkar. Men det finns också en oro för att företagen inte får komma till tals. IT och telekom är våra medlemmars kärnverksamhet vilket ger dem en insikt som måste tillvaratas. Det får inte bli så att samverkan enbart leder till att stora offentliga aktörer utför, utvecklar eller driftar tjänster åt mindre och på så vis konkurrerar ut företagen i vår bransch.

Det är viktigt att det offentliga är transparenta och ger både näringsliv och medborgare ökade möjligheter till påverkan. Ökad delaktighet och förståelse för hur stat, kommun och landsting arbetar kan skapa nya idéer till förbättringar i den offentliga sektorn.

Utifrån vad som kom fram under seminariet är jag positiv. Alla parter verkar vara överens om att mer saker behöver hända. Det bör göras löpande spaningar både inom Sverige och internationellt för att identifiera de bra exemplen och synliggöra dem. Frågorna måste prioriteras från centralt håll och det kan behövas öronmärkta medel. Alla intressenter måste få komma till tals, även medborgare och näringsliv. Offentlig sektor måste mäta mer kring hur de presterar och göra de mätningarna synliga. Det som synliggörs förbättras.

Som jag uppfattade det är SKL öppna för att bjuda in marknaden till samarbete och statens representant Dan Eliasson poängterade att staten INTE ska tro att man kan lösa alla frågor utan fokusera på att vara den stora möjliggöraren.

Det känns ändå rätt bra inför hösten!