avstamp-hallbarhetsradet

Avstamp för Rådet för hållbar utveckling

Hur etablerar man ett rådgivande sällskap som ska jobba med hållbar utveckling? Ett sätt är att samlas kring alldeles färsk information om hållbar innovation. Vi tog hjälp med det av Det naturliga Stegets Kristoffer Lundholm, under startmötet av vårt nya Råd för hållbar Utveckling den 28e april. Intresserade medlemmar i IT&Telekomföretagen fick under mötet ta del av den opublicerad rapporten ”Hållbar innovation – steget in i framtiden”, där 30-talet företagsrepresentanter har djupintervjuats om sin syn på hållbar innovation.

Resultatet av intervjuerna är bland annat nio framgångsfaktorer för hållbarhet, som är gemensamma för alla de sinsemellan väldigt olika företag som ingick i undersökningen.

IT & Telekombranschen var inte representerad bland de intervjuade företagen, men det finns stora likheter mellan rapportens nio framgångsfaktorer, och de punkter representanterna från vår bransch önskar ska utgöra ramverket för det nya rådet:

  • Samspel och samverkan över gränser
  • Trygghet att våga agera, vara innovativ
  • Systemperspektiv på olika nivåer för påverkan
  • Det värdeskapande som hållbar utveckling ger upphov till

Drygt 25 personer deltog i uppstarten, för att med stort engagemang starta processen med att prioritera de allra viktigaste frågorna för vår hållbara utveckling. Tillsammans lyfte deltagarna en mängd intressanta områden att gå vidare med, så att vi kan landa i en verksamhetsplan för 2014-2015.
Affärsmodeller, kompetensökning, arbetsmiljö, aktuella projekt och leveranser inom CSR, hur vi jobbar idag med hållbarhet, vilka våra drivkrafter är, och transparens utgör en delmängd av alla frågor vi behöver utforska inom rådet för att utveckla vårt eget hållbarhetsarbete.
Branschen behöver också tydligt visa på hur vi genom vår verksamhet – våra tjänster och produkter – bidrar till hållbar utveckling för andra företag och aktörer.

Det finns som synes många alternativ att välja bland för vidare aktiviteter i rådet!

/ Maria Malm