IT-branschen vill se en bättre fungerande offentlig marknad

· · · ·
Av Niklas Fyhr, 28 Apr 2014

Offentlig sektor är ett stort och viktigt kundsegment för vår bransch. Offentlig sektor är å sin sida beroende av företagen i vår bransch om de ska kunna bidra till att regeringens IT-politiska mål blir verklighet, det vill säga att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Det finns dock hinder som påverkar företagens möjligheter att bidra till ökad digitalisering och en mer effektiv offentlig förvaltning. Ett känt sådant hinder är dåligt genomförda offentliga upphandlingar. Men genom våra samtal med både leverantör- och köparsidan har vi förstått att det bara är en del av problemet. Vi har därför sett ett behov av att bredda vår bevakning av frågor som rör hela den offentliga marknaden.shutterstock Work in progress

Det behovet möter vi genom att stöpa om vårt Upphandlingsråd till ett nytt råd för offentlig marknad. Förra veckan hade vi ett första uppstartsmöte där intresserade medlemsföretag fick delge sin syn på hur det är att göra affärer med det offentliga, och vad vi kan göra gemensamt för att bidra till en bättre fungerande offentlig marknad.

Mycket av diskussionen handlade om att förståelsen för varandras verkligheter behöver förbättras. Företagen vill förstå hur de olika intressenterna inom offentlig sektor tänker, men också att branschen ska få komma till tals i relevanta sammanhang.

”- IT är vår kärnverksamhet, vilket ger oss en insikt som bör tillvaratas.”, som en av medlemmarna uttrycker det.

Det nya rådet kommer att etableras formellt under maj månad och nu arbetar vi för fullt med att formulera rådets inriktning, syfte etc.

Klart är att vi genom rådet hoppas kunna identifiera de hinder som företagen upplever och även beskriva vilka konsekvenserna blir av dessa hinder. Med det som grund önskar vi sedan en öppen linje till alla offentliga organisationer som både vill dela med sig och förklara hur de resonerar, och är öppna för att lyssna och ta till sig av branschens synpunkter!