Julstämning i Örebro utan upphandling belyser ett grundproblem

· ·
Av Niklas Fyhr, 04 Dec 2013

För ett par veckor sedan läste jag en artikel i Nerikes Allehanda, som förvisso inte berör IT- och telekombranschen, men som visar på en märklig inställning till upphandling i vissa kommuner. En inställning som jag känner igen från vad våra medlemmar berättar om. Det handlar om att det finns personer i kommunerna som anser att upphandling och framförallt lagen om offentlig upphandling (LOU) krånglar till, fördyrar och försvårar. Detta ”faktum” rättfärdigar att man anstränger sig till det yttersta för att slippa upphandla.

stad_i_juleljus

Artikeln handlar om att Örebro Kommun, utan föregående upphandling, skrivit avtal med en medlemsförening som ägs gemensamt av främst fastighetsägare och besöksnäringen i stadens centrum. Avtalet är värt två miljoner kronor årligen och innebär att föreningen bland annat åtar sig att ”arrangera sommarscen mitt i city” och ”ansvara för julbelysningen i stadskärnan”.

Att våra städer pyntas med julbelysning tror jag de flesta uppskattar och man kanske inte reflekterar så mycket över hur kommunen köpt in belysningen eller bryr sig om vad det egentligen kostar. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det handlar om skattebetalarnas pengar och det kan ju finnas andra aktörer som skulle kunna vara intresserade av detta uppdrag och som kanske skulle kunna utföra det både bättre och billigare. Det får inte kommunen veta om man inte konkurrensutsätter uppdraget.

Vi poängterar ofta att det fokuseras för mycket kring påstådda begränsningar i LOU. Trots det tycker vi att det är bra att lagen finns då den i grunden är en skyddslagstiftning för leverantörer med syftet att säkerställa konkurrens. Syftet ska uppnås genom att reglerna underlättar för företag att göra affärer med offentlig sektor, undanröjer ageranden som begränsar konkurrens, säkerställer att de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren vinner och främjar en god hushållning med offentliga medel.

Den inställning som framkommer hos kommunrepresentanterna i ovan nämnda artikel är inte acceptabel. Näringslivsdirektören påstår sig ha stämt av med intern expertis, men den interna expertisen (upphandlingschefen) förklarar att han inte känner till avtalet så väl och tycker dessutom att kommunen ibland måste bryta mot lagen.

En förvaltningskultur där det är accepterat att ignorera lagen om offentlig upphandling är alltför vanlig och är något som våra medlemmar också stöter på. Tänk om all kraft som läggs på att hitta sätt att kringgå lagen istället lades på att utveckla den egna inköpsprocessen och höja kompetensen hos upphandlarna. Då skulle vi se betydligt färre överprövningar och tillsynsmyndigheten Konkurrensverket skulle inte behöva dra så många upphandlande myndigheter till domstol.