Hur svårt kan det vara?

· · ·
Av Mikael von Otter, 05 Jul 2013

Det kan vara riktigt svårt. Det jag syftar på är att få till stånd ett väl fungerande IT-stöd i vården. Ibland avfärdas det som att klantiga tjänstemän och användare inte kan yxa bra system och tjänster. Det är en grov förenkling. Få branscher torde ha en sådan komplex kombination av följande: oerhört informationstung, oerhört viktigt med rätt information vid rätt tidpunkt, höga integritetskrav, höga krav på spårbarhet, sekretesskrav, ofta tidskritiska processer, luddiga maktstrukturer, ekonomisk press, komplicerade och tveksamt rationella organisatoriska strukturer från den nationella strukturen till struktur på klinik/vårdcentral/avdelningsnivå, mer eller mindre tydliga konflikter mellan vården (21 regioner/landsting, i allmänhet) och omsorg (290 kommuner, i allmänhet), otydlighet i ledarskapet (ska det vara en läkare eller en ekonom eller … som leder verksamheten?), olika begrepp för samma sak, understundom bisarra belönings- och incitamentsystem. För att nämna några av alla perspektiv, vissa kanske i ärlighetens namn mer relevanta, andra mindre, för att påverka förmågan att utveckla IT-stöd.

Så all respekt för det arbete som stat, landsting och kommner driver med Cehis, SKL, olika myndigheter. Det är arbetssätt som haft mer än 100 år på sig att etableras, som nu snabbt skall förändras. För IT är en möjliggörare som , om det inte kombineras med verksamhetsutveckling, bara nyttiggör en bråkdel av sin potential.

Desto mer intressant var det att ta del av en presentation i Almedalen av den alldeles nyutnämnde Vd:n för Kaiser Permannente, USA:s största vårdleverantör med 9,3 milj ”kunder”, 17 000 läkare, 200 000 anställda, verksamhet över hela USA. Med en nätt liten budget på 30 miljarder  har man utvecklat IT-stöd som gör organisationen till den kanske intressantaste att få veta mer om.

Ett systematiskt fokus på ett gemensamt system för patient, journal, vårdinformation, och en kultur som om den håller vad som sades innebär högt i tak, mycket samtal och dialog, och tydligt fokus på processer, säkerhet med flygsäkerhet som föredöme har gjort att effektiviteten ökat väsentligt. Men i det ligger även att allt mer arbeta förebyggande, med IT-stöd som vid behov mäter blodtryck, hjärtrytm mm ”när det behövs” snarare än löpande under en tidsperiod. Man skall även ha minst lika bra koll på sin kropp som man har på bilen, där man kan se och varnas för problem med t ex lufttryck i däck, temperatur, bromsar etc. Informationen sänds via mobil kommunikation till sjukhuset.

Man stimulerar kontakter via e-post mm. Patienter som vill tala med sin läkare kan få kontakt med denne inom 1-2 dygn i ett ”virtuellt väntrum”. Idag är man på väg mot 20 milj ”e-besök”. Kaiser Permanente har också en speciell ”innovationsklinik” där man samarbetar med Silicon Valley, där ny eller vidareutvecklad teknik som kan öka patientens livskvalitet, minska sjukdomsrisker, förkorta tiden på sjukhus eller i kö mm provas ut. Det läggs också speciell uppmärksamhet på att få den nya tekniken i användning, något som inom vården kan vara nog så trögt.

All information används också för kvalitetsuppföljning. Varför är resultaten i östra USA bättre än i nordvästra, trots likartade patientgrupper och samma vård? Det är frågor som den gemensamma databasen för alla 9,3 miljoner patienter möjliggör. En grundläggande etisk norm i organisationen är att alla, oberoende av plats, etnicitet el dyl, skall få bästa vården.

Så vad kan vi lära oss? Några tankar:

  • Visst är det bra, det som sker med stöd i den nationella e-hälsostrategin, men vad skulle man kunna vinna på en mer sammanhållen utveckling? NPÖ mm är bra, men trots allt – med 21+290 huvudmän kan nog även ytterligare vinster genom samarbete åstadkommas.
  • Teknik – inte bara information, som fokuseras i strategin – kan användas mycket mer. Jag kånkade runt på en blodtrycksmätare i 24 timmar och därefter EKG i ett antal dygn – varför används inte modern teknik?
  • Är inte svensk IT i vården rejält underfinansierad?
  • Har vi ett tillräckligt kraftfullt ledarskap för de nödvändiga förändringarna?
  • Skulle man inte kunna vinna p att närma IT-branschen och vårdbranschen mer? Arena välfärdsteknologi, som IT&Telekomföretagen startat, är ett litet steg, men kanske skall man pröva innovationskliniker?

Så låt oss hoppas att alla pågående initiativ, bra i sig, fortlöper – men att vi inte nöjer oss med dem!