Vem tar ansvar för 450 000 hushåll?

Regeringens mål för bredbandsstrategin är att 90 % av Sveriges hushåll ska ha 100 mbps år 2020. Post- och telestyrelsen kommenterar det i sin senaste rapport, och gör bedömningen att det är möjligt att nå målet. Samtidigt har det föranlett kommentarer från bland annat Skanova att det är nog inte alldeles säkert, och har också kommit propåer om att modifiera målsättningen. Stadsnätsföreningen tror inte heller på prognosen vad avser möjligheten att nå målet inom de investeringsramar som man räknat på.

Bild föreställande dator på marken i skogen

Det kanske inte blir 90 % av Sveriges 4,6 miljoner hushåll. Det betyder då att det inte handlar om att mer än 450 000 hushåll inte kan få 100 mbps, utan än fler. Men låt oss hålla fast vid 450 000 hushåll.

Sverige har förhållandevis många enpersonshushåll. Enligt statistik från SCB är det i genomsnitt knappt 2 vuxna personer per hushåll. Det innebär att knappt en miljon vuxna inte får 100 mbps till år 2020. Om SSNfs och Skanovas uppfattningar är korrekta så blir det ännu fler.

I marsnumret av SSNfs magasin ”Stadsnätet” skriver deras ordförande Stefan Hedin att ”digitala tjänster och lösningar kommer att vara en lika central del av framtidens samhälle som el och vägar är idag. … Därför anser vi att det är viktigare än någonsin att regeringen och samtliga kommuner tar ansvar både för att nå ut med och genomföra sin digitala agenda …”. Jag tror Stefan Hedin har helt rätt, och förstärker det: välfärd, utbildning, samhällstjänster, media, informationstjänster etc. – allt kommer att förutsätta elektronisk infrastruktur.

Och då riskerar 1 miljon vuxna invånare att behöva undra: hur ska jag kunna få del av dessa tjänster?

Det är dags för regeringen och Bredbandsforum att börja fundera på, inte hur 90 % skall nås, utan hur alla skall nås.