Har vi en ny eFörvaltningsstrategi?

Igår presenterade IT- och energiminister Anna-Karin Hatt den nya e-förvaltningsstrategin, ”Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning”.

Regeringen anser att man måste se på statens verksamhet på ett nytt sätt där utgångspunkten för uppdraget ska vara de behov och önskemål som privatpersoner, företag och andra organisationer har. Man poängterar också att denna förändring måste få en samlad struktur och riktning, vilket kräver mer samverkan mellan myndigheter. Enkelhet, öppenhet och innovationskraft lyfts fram som de centrala värden som framtidens offentliga förvaltning ska byggas på och en förutsättning är att man verkligen utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Det är en ambitiös strategi och stora förändringar som krävs. Något som saknas i strategin är dock hur regeringens styrning kommer ändras. För det är inte några revolutionerande, tidigare inte tänkta tankar som nu satts på pränt. Redan i gamla 24-timmarsdelegationen talades det 2005 om att man måste ta utgångspunkt i medborgarnas behov: ”24-timmarsdelegationen vill med denna rapport poängtera nödvändigheten av att utgå från medborgarens behov vid utformningen av offentliga e-tjänster.”

Statsråden Gunnar Lund, Sven-Erik Österberg, Mats Odell har försökt; nu trycker Anna-Karin Hatt på, och jag är helt övertygad om deras uppriktiga ambition. Men historien antyder att de tre första misslyckades, i varje fall om man lyssnade på vad Anna-Karin Hatt sa i sin presentation.

Så vad har Näringsdepartementet lärt av historien? Det är inte glasklart, och det finns ingen tillbakablick, dessvärre, i rapporten. Men jag tror att det finns en ledtråd till varför det är så svårt att ”få till det” i att två ord saknas i strategin: verksamhetsutvecklingsprojekt samt kulturförändring.

Strategin riktar in sig på vad som skall känneteckna tjänsterna, men inte på vilka konsekvenser det måste få på myndigheter. Skall man få detta perspektivskifte så måste man ändra arbetssätt. Nya belöningssystem måste utformas för att få till stånd det samarbete och det skifte av fokus som strategin borde innebära. Gammal kultur ”sitter i väggarna” och den försvinner inte bara för att det är tillsagt.

Anna-Karin Hatt har en viktig uppgift framför sig: att få alla myndighetschefer att förstå vad som förväntas av dem, och se till att de agerar i den andan, inkl att de ser till att deras egen personal belönas för samarbete, att kulturen förändras.

Det kräver ganska stora resurser för verksamhetsutvecklingen, och det skulle vara överraskande om det inte också finns flera minor i form av lagstiftning och förordningar som kan utnyttjas av förändringsmotståndare.

Anna-Karin, bra strategi! Men nu kommer den verkliga utmaningen: att se till att det genomförs ute i alla myndigheter.

P.S. Och i kommuner och landsting! D.S.