Gav Upphandlingsstödsdagen någon vägledning?

Förra veckan anordnade Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet sin årliga konferens Upphandlingsstödsdagen. Undertecknad har deltagit i referensgruppen både vid framtagandet av vägledning för innovationsvänlig upphandling samt ramavtal och medverkade under konferensen i en expertpanel under fördjupningsspåret om ramavtal. Konferensen sändes live på webben och inspelningarna kommer inom kort att finnas tillgängliga här.

Tema för konferensen var i övrigt innovation, kvalitet och förhandling, ett tema som också återspeglas i flera av de vägledningar som tagits fram under året, t.ex. innovationsvänlig upphandling, avtalsuppföljning av vård och omsorg samt dialog och förhandling.

Konferensen var välbesökt (tyckte mig höra siffran 270 personer) och det var både representanter från upphandlande myndigheter och leverantörer på plats. Viktigt att komma ihåg att det i Upphandlingsstödets uppdrag även ingår att ge stöd och vägledning till leverantörer.

Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh inledningstalade och drog bl.a. en intressant parallell mellan upphandlings- och skatteområdet. När han arbetade på finansdepartementet och de tog emot krav på förenklingar på skatteområdet så menade man egentligen endast lägre skattetryck. Samma sak kan man ana när det gäller upphandling, många som kräver förenklingar vill endast ha färre regler och större frihet. Här är det dock viktigt att komma ihåg syftet med reglerna, d.v.s. att upphandlande myndigheter på ett öppet sätt ska utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt.  

Även Civil- och bostadsminister Stefan Attefall medverkade och samtalade på scenen med Upphandlingsstödets chef Agneeta Anderson. Han trodde på mer fokus på upphandling framöver. Särskilt då det händer mycket på området under nästa år bl.a. upphandlingsutredningens slutbetänkande, nytt upphandlingsdirektiv från EU och beslut i upphandlingsstödsutredningen. I en diskussion kring hur inställningen till LOU kan förbättras menade han att många klagar för att de inte gillar resultatet av upphandlingen, men i många fall beror det på att man missat att tänka igenom före vad behovet är. Bättre behovs- och marknadsanalys inför upphandling är också något som vi ständigt för fram som en viktig förbättringsåtgärd och det är glädjande att även ministern identifierat detta.

Däremot finns mer att önska när det gäller vad regeringen konkret gör eller tänker göra. På den direkta frågan ”Vad gör ni konkret?” kom ministern endast med ett svävande svar om successivt förstärkt upphandlingsstöd och en upprepning av vad han sa i Almedalen om ökad status för upphandlare, ”I näringslivet sitter ofta inköpsdirektören i ledningsgruppen. Upphandlarens roll i kommun och myndigheter måste stärkas och få en ökad strategisk roll.”.

Om man verkligen vill ge upphandlingsfunktionen en ökad strategisk roll borde väl regeringen kunna visa vägen t.ex. genom att kräva detta från åtminstone de statliga myndigheterna?