IT-satsningar i regeringens höstbudget – men vad hände med kompetensfrågorna?

· · ·
Av Pär Nygårds, 20 Sep 2012

IT&Telekomföretagen uppskattar att regeringen ser IT och telekomlösningar som viktiga för att skapa tillväxt likväl som att effektivisera den offentliga förvaltningen. Särskilt välkommet är aviserade satsningarna på forskning och innovation, förstärka investeringar i bredband till glesbygden samt investeraravdraget till stöd för inte minst SME-företag. Uteblivna satsningar på digitalt stöd i lärandet samt underlättnader för internationella studenter att stanna kvar och arbeta efter avlagd examen lämnar dock smolk i glädjebägaren.

Att regeringen understryker behovet av att stödja små och nystartade företag är bra. Inte minst för digitala tjänsteföretag, vilka har stor tillväxt- och exportpotential, behöver näringslivsvillkoren anpassas för att skapa internationell konkurrenskraft. Särskilt inom skatteområdet missgynnas kunskapsintensiva företag, vilka har höga personalkostnader. Regeringens aviserade investeraravdrag är därför högst välkommet. Sänkt bolagsskatt är däremot inte det av IT&Telekomföretagen mest prioriterade lösningen för att sänka bolagens kostnader och skapa tillväxt. Önskvärt vore en översyn av options- och inkomstbeskattning, vars utformning hämmar inte minst små och nystartade företag.

 IT&Telekomföretagen välkomnar regeringens utökade bredbandsstöd om 600 miljoner kr. Statligt stöd för bredbandsinvesteringar i glesbygd är behövligt. Även om de statliga satsningarna totalt sett är tämligen blygsamma och gör att marknadens utveckling blir avgörande för att nå målen är det en viktig signal att staten svarar upp mot marknadens investeringar.

 Satsningen på FOU och innovation bör utformas för att stödja områden där Sverige har störst styrkor och därmed tillväxtpotential. I linje med regeringens digitala agenda bör IT och telekomlösningar ses som en katalysator för många av de utmaningar som samhället står inför. Satsningar på grön-IT, öppna data (för att skapa marknad likväl som att effektivisera och öka transparensen i den offentliga förvaltningen) och digitala affärs- och konsumenttjänster är exempel.

Att regeringen även lägger viss kraft på att modernisera rättsväsendets informationshantering är också välkommet.

Tråkigt nog bommar regeringen åter igen inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. IT- och telekombranschen har en stor brist på kompetensförsörjning. Uteblivna satsningar och underlättnader för internationella studenter gör att vi går miste om värdefull kompetens och internationella kontakter. Att regeringen heller inte förmår åstadkomma en nationell satsning för att stärka lärares kompetens inom användningen av digitala hjälpmedel ökar också risken att vissa skolor och regioner hamnar efter.