SKL, PTS och Bredband

· ·
Av Mikael von Otter, 10 Sep 2012

I Dagens Samhälle skriver SKLs ordförande Anders Knape att ”skadlig prisreglering hotar bredbandsutbyggnaden”. SKL (och Stadsnätsföreningen) har en längre tid hävdat att PTS inte sköter frågan om reglering av fiberpriser bra. Deloitte har på deras uppdrag skrivit en uppmärksammad rapport.

Debatten har pågått en längre tid, och litet överraskande var det att SKL ånyo tar upp tråden. Den 8 november i fjol kommenterade Göran Marby rapporten, och ansåg att det a) inte finns grund för synpunkterna; b) är tvingande från EU att reglera fiber; c) statistiken visar att det faktiskt byggs fiber; d) finns stadsnät som inte är tillräckligt effektiva (och, underförstått, att PTS inte kan reglera utifrån att även mindre effektiva nät skall fortleva).

I sak kan jag inte se att Anders Knape tillför nya argument. Möjligen kan man tycka att SKLs omtanke om glesbygden har relevans: ”Mycket riktigt får vi nu signaler om att stadsnäten är försiktigare i sitt agerande och riskerna för de kommunala bolagen har ökat. Nödvändiga investeringar i ny fiberinfrastruktur riskerar därmed att utebli. Detta slår hårdast mot glesbygdskommunerna som har svårt att attrahera privata investerare för utrullningen av bredband.” Men, som Marby konstaterade, så är det Skanovas (Telias) priser som är reglerade. – Givetvis kan inte stadsnäten ha en prisnivå som är högre på marknader där man konkurrerar med Skanova, men i glesbygdskommunerna …?

Jag tycker dock att det finns några kommentarer som kan göras:

  1. Knape säger att, till skillnad mot PTS, så anser SKL inte att EU-direktiven leder till regleringstvång. Argumentet är att det finns 170 stadsnät, 4G och kabelnät som konkurrerar. Jag kan ju undra varför inte parterna skulle kunna reda ut detta – om man sedan inte är överens, så får väl frågan hanteras utifrån just det perspektivet: kräver EU reglering?
  2. Det är förståeligt att PTS i sin reglering inte kan sätta nivån så att mindre stadsnät inte hamnar ”ovanför”. Men det finns några argument för att PTS kanske ändå hamnar fel. Man anser att Telia, outsagt tack vare sina stordriftsfördelar, bör kunna tjäna pengar på den reglerade nivån. Är det rimligt att sätta priset med hänsyn till de enorma stordriftsfördelar som finns? Det leder ju ganska raskt till att just den största favoriseras på bekostnad av övriga. Hur ser PTS på den frågan?
  3. PTS reglering leder också, på längre sikt, till uppenbara risker för en återmonopolisering. Kanske är det inte så konstigt, fysisk infrastruktur har ”inbyggt” att det inte är en marknad lämpad för konkurrens annat än i riktigt tättbebyggda områden (och inte heller alltid där, om man tänker på alla former av fysisk infrastruktur). Det kommer vara, och bör vara, sällsynt med parallellförlagd fiber. Det är inte företags- eller samhällsekonomiskt lönsamt. Det kompelx av frågor som detta leder till kommenterade inte Göran Marby. Hur ser PTS på Sveriges fysiska infrastruktur avseende fiber på sikt?
  4. SKL pekar på 4G (och andra läösningar) som alternativ. Det ligger en poäng i det –  ur kundsynpunkt så är i allmänhet inte bäraren det intressanta, det är tjänsterna ovanpå. Vorde det kanske rimligt att tycka att PTS skulle ägna sin kraft åt att analysera och reglera dessa tjänster (vilken man ju, i sanningenss namn, också gör vad avser den viktigaste, samtal)? Vore det rimligare att överlåga den fysiska infrastrukturen till (den delvis obefintliga) marknaden, och i stället kanske minska sin regleringsverksamhet, kanske ägna mer kraft åt förutsättningarna för slutkunden? Infrastruktur inne i flerfamiljsfastigheter? Tendenser till minskad öppenhet i nätet?

Summa summarum: det är överaskande att SKL nu, mer eller mindre plötsligt, väcker debatten igen. Men det är kanske förklarligt, med tanke på det resonemang som PTS för(t)?