Välfärdsstrategi och IT

· · · · · ·
Av Mikael von Otter, 15 Maj 2012

I dagens DN skriver regeringens utredare Stefan Carlsson om sitt förslag till nya myndigheter för vård och omsorg. Samtidigt skall tolv myndigheter och andra organisationer läggas ner.

Idag är det onekligen en ganska vildvuxen flora av myndigheter. För området funktionshinder har vi exempelvis tre, varav två (Hjälpmedelsinstitutet och Handisam) föreslås läggas ner (kvar är PTS, som också av en något oklar orsak bedriver innovationsstöd för nya tjänster för funktionshindrade). Så rent principiellt är det nog ett bra förslag, med tydligare och större ansvarsområden.

För IT- och telekombranschen är två nya myndigheter av särskilt intresse: Infrastrukturmyndigheten för gemensamma IT- och kommunikationslösningar, och Myndigheten för välfärdsstrategi.

Det är bra att ta ett mer samlat grepp om IT-frågorna. Det är inte rimligt att varje kommun, varje landsting (åtminstone i teorin) skall göra egna upphandlingar, driva egen IT-verksamhet. Utredaren skriver att ”Ansvaret för vård och omsorg ligger hos kommuner och landsting, men allt fler frågor kan inte längre hanteras separat i varje kommun och landsting. … Inom IT-området finns det … stora behov av nationellt samarbete, både för att skapa sammanhängande system och för att hindra att kostnaderna blir större än nödvändigt. … staten behöver också förstärka sin förmåga att bidra och styra när så behövs.” Man kan bara instämma, även om det finns orsak till två kommentarer.

Den ena handlar om att det finns risk för att konkurrensen bland IT-leverantörer minskar. Man måste finna sätt att även fortsättningsvis kunna arbeta med flera leverantörer. – Den andra handlar om användarna: det är inte självklart att samma lösningar kan fungera för alla 290 kommunerna, alla landsting och regioner. Storstäder och småkommuner har olika förutsättningar.

Men en viktig fråga är att få ett bra samarbete mellan de två nämnda myndigheterna. IT är ett stöd och hjälpmedel för verksamhetsutveckling, och måste drivas utifrån användarperspektivet. Därför måste de välfärdsstrategiska frågorna påverka IT-utvecklingen. Samarbetet mellan IT-myndigheten och Myndigheten för välfärdsstrategi måste vara nära, inriktat på framtidsfrågor och effektiviseringar, och på att få spridning av teknik och nya arbetsprocesser.

En väsentlig del i det är att säkerställa att tekniken används för effektivisering i vård och omsorg, utan att ge avkall på mänskliga behov. I ett tidigare inlägg och i en replik på förslag om att ransonera välfärden har vi skrivit om behovet av detta. En aspekt som tål att tryckas på speciellt är att se hur man får spridning av lyckade projekt, hur man får alla att använda de arbetssätt och den teknik som ger möjlighet till besparingar av personal och pengar – de kommer att behövas för att tillgodose de ökade behoven från en åldrande befolkning!